Uslovi poslovanja

1. OPŠTI USLOVI
 1.1 Informacije o uslovima
 1.2 Pravo intelektualne svojine
 1.3 Korišćenje internet stranice
 1.4. Politika privatnosti
2. NARUDŽBINA
 2.1 Registracija 
 2.2 Narudžbina
 2.3 Plaćanje
 2.4 Cena
3. NAČIN I ROK ISPORUKE USLUGA
4. POLITIKA REKLAMACIJE I OTKAZ NARUDŽBINE
 4.1. Otkaz narudžbine 
4.2. Reklamacije

1. OPŠTI USLOVI

 1.1. Informacije o uslovima poslovanja

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranice – sajta, te uslove kupovine usluga na ovoj internet stranici, uključujući elektronsku trgovinu uslugama koji predstavlja vid daljinske trgovine kao i pružanje usluge informacionog društva (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredaba, prihvata se i način otkaza narudžbine, odnosno ulaganja reklamacije na pruženu uslugu i proceduru povraćaja naplaćenih sredstava od strane kompanije “MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA” d.o.o. Beograd, Koste Racina 24, stan 8, matični broj: 21405531, PIB: 110951860.

Molimo Vas da pre internet narudžbine, odnosno kupovine naših usluga pažljivo pročitate Uslove i odredbe, jer se registracijom na sajtu smatra da ste sa njihovom sadržinom upoznati i saglasni.

Ovu stranicu uređuje “MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA” d.o.o. Beograd, Koste Racina 24, stan 8, matični broj: 21405531, PIB: 110951860.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo, dopunimo, ukinemo ili na bilo koji drugi način korigujemo bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja. Svaka izmena i dopuna Uslova korišćenja, izjave o poverljivosti podataka itd. stupa na snagu u času objave na internet stranici, osim ukoliko je drugačije određeno.

 1.2. PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Sav materijal koji je objavljen na našoj internet stranici, uključujući i usluge, individualizovani plan ishrane i/ili telesnih vežbi, koncept sajta, ime, termin, logo, grafičko rešenje je isključivo vlasništvo kompanije “MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA” d.o.o. Beograd, Koste Racina 24, stan 8, matični broj: 21405531, PIB: 110951860.

 1.3. KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Momentom registracije dajete svoju izričitu saglasnosti da ovu internet stranu koristite na sopstvenu odgovornost.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi.

Upozoravamo Vas da naše usluge nije moguće koristiti bez upotrebe računarske opreme i interneta. Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje naše internet stranice.
Nismo odgovorni ni za kakva oštećenja koja bi potencijalno mogla nastati kao posledica korišćenja našeg sajta.

 1.4. POLITIKA PRIVATNOSTI

Sve o politici privatnosti možete pročitati u posebnom odeljku našeg sajta koji obrađuje ovu materiju.

2. NARUDŽBINA

 2.1 Registracija

Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.
Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 2.2. Narudžbina

Usluge izrade individualnog plana ishrane i/ili vežbanja se naručuju i isporučuju elektronskim putem. Usluga se smatra naručenom onog trenutka kada registrovani korisnik završi ceo postupak naručivanja. Odmah nakon naručivanja usluge, korisnik se automatski upućuje na sajt banke radi online plaćanja usluge ili je korisniku izdata odgovarajuća instrukcija za uplatu putem bankovnog transfera. Korisnik je obavešten o dogovorenom roku isporuke programa i  vremenskom periodu tokom kog je plan ishrane i/ili vežbanja dostupan klijentu.

 2.3. Plaćanje

Plaćanje usluge se vrši isključivo elektronski, preko VISA, EC/MC I Maestro metoda plaćanja, putem Opšte uplatnice ili PayPal sistema.

Za kupovinu naših usluga možete koristiti plaćanje debitnim ili kreditnim karticama ili opštom uplatnicom.

Isporuka naših usluga vrši se elektronskim putem.

 2.4. Cena

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu.
Hvala na razumevanju.

3. NAČIN I ROK ISPORUKE USLUGA

Naše usluge izrade individualizovanih planova vežbanja i/ili ishrane možete platiti isključivo elektronski, platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili PayPal sistema.

Porudžbinu vršite tako što odaberete odgovarajuću uslugu u dogovoru sa pružaocem usluga putem online konsultacija, nakon čega je neophodno da izvršite plaćanje. Ukoliko ste se odlučili za plaćanje karticom, dobićete odgovarajući link za plaćanje usluge na portalu banke, gde se vrši plaćanje karticom, a ukoliko ste se odlučili za plaćanje putem opšte uplatnice, ista će Vam biti dostavljena e-mailom. Nakon završene porudžbine i plaćanja, neophodno je da popunite upitnike sa ličnim i antropometrijskim podacima, životnim navikama i stilu, medicinskom stanju, kao i ciljevima. Ovo nam je neophodno za izradu plana vežbanja i ishrane. Upitnici će se nalaziti na Vašem korisničkom panelu u tabu Izveštaji/Reports.

U dogovorenom roku od dana plaćanja, u Vašem korisničkom panelu će Vas čekati plan ishrane i/ili plan treninga.

Plan treninga i/ili ishrane ćete dobiti isključivo nakon izvršenog plaćanja.

Način isporuke plana

U roku od 24 do 48 sati od dana registracije i plaćanja naših usluga, na našem sajtu ćete imati sopstveni korisnički panel, u kome  će Vas čekati Vaš program.

Kako se koristi korisnički panel?

Potrebno je da se ulogujete na sajt, koristeći prethodno generisano i mejlom dostavljeno korisničko ime i lozinku, potom da odete u svoj korisnički panel, gde ćete imati u odeljku PLAN TRENINGA (TRAINING PLANS) – svoj individualizovani plan treninga, a u odeljku PLAN ISHRANE (DIET PLANS)– svoj individualizovani plan ishrane, uz prateća dodatna poglavlja kroz koja će se sprovoditi pružanje podrške tokom trajanja programa. Program će Vam biti dostupan tokom dogovorenog perioda trajanja.

4. POLITIKA REKLAMACIJE I OTKAZ NARUDŽBINE

 4.1. Otkaz narudžbine

Otkaz narudžbine je, bez obzira na razlog, moguće izvršiti u roku od 48 časova od momenta naručivanja i plaćanja iste. Nakon tog perioda, otkaz narudžbine je nemoguć, kao i u momentu kada Vam je poručena i plaćena usluga već isporučena.

Potvrđivanjem narudžbine i plaćanjem iste dajete svoju prethodnu i izričitu saglasnost da ste, u smislu odredbi člana 37. Zakona o zaštiti potrošača, svesni i saglasni sa tim da gubite pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada je isporuka usluga već izvršena, odnosno kada ste individualizovani plan i program ishrane i/ili vežbanja već dobili elektronskim putem.

U slučaju otkaza narudžbine u prvih 48 sati od porudžbine i uplate, potrošaču se plaćeni iznos vraća u celosti.
Otkaz narudžbine vrši se štampanjem, popunjavanjem i potpisivanjem, i skeniranjem i slanjem dokumenta “otkaz narudžbine”.
Otkaz narudžbine je neophodno poslati elektronski na sledeću adresu: info@marjasavic.fitness
Otkaz narudžbine podnet po isteku roka od 48 časova od časa prijema narudžbine i novca i/ili prijema usluge (digitalnog sadržaja) neće se uvažiti, sa čime se korisnik usluga složio.

U slučaju otkaza narudžbine, sredstva se potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice, storniranjem originalne transakcije. Povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice vrši banka, na zahtev trgovca.

4.2. Reklamacije

“MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA” d.o.o. Beograd ima obavezu da poručenu i plaćenu uslugu izrade individualizovanog plana ishrane i/ili vežbanja isporuči korisniku usluga/potrošaču elektronskim putem, na način bliže opisan u prethodnom poglavlju, u unapred dogovorenom roku (koji je definisan i predviđen programom koji je korisnik odabrao) od časa prijema narudžbine i plaćanja.

Neisporučivanje plana i programa ishrane i/ili vežbanja u gore navedenom roku smatra se razlogom za raskid ugovora od strane potrošača, u kom slučaju smo u obavezi da u potpunosti izvršimo povraćaj novca u roku od 24 časa od časa primljenog obaveštenja o raskidu ugovora. Obaveštenje o raskidu ugovora mora se poslati elektronski na sledeću adresu: info@marjasavic.fitness

Reklamacija se može uložiti i iz razloga nesaobraznosti poručenog sa isporučenim planom ishrane i vežbanja, na primer: program prilagođen dobijanju telesne mase, umesto redukciji, i obrunuto; slanjem plana vežbanja koji nije prilagodjen kondiciji i potrebama korisnika (poslate vežbe za intenzivne treninge, a korisnik usluga/potrošač je početnik; slanje plana ishrane koji nije prilagodjen individualnim zdravstvenim zahtevima klijenta (prethodno istaknutim u anamnezi) ili životnom stilu – jelovnik neprilagođen vegetarijancima/veganima/dijabetičarima/obolelim od celijakije itd., ukoliko je takav zahtev klijent jasno istakao prilikom slanja narudžbine.

Način slanja reklamacije:

U slučaju reklamacije, korisnik usluga/potrošač je dužan da uputi reklamaciju a jedan od sledećih načina:
– imejlom slanjem reklamacionog zahteva
– slanjem preporučenom poštom popunjenog i potpisanog reklamacionog zahteva, na sledeću adresu:
“MARJA SAVIĆ FITNES I ISHRANA” d.o.o. Beograd, Koste Racina 24, stan 8, 11000 Beograd.

U obavezi smo da na uloženu reklamaciju odgovorimo u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije I predložimo način rešavanja reklamacije. Predloženi način rešavanja reklamacije mora se realizovati u roku od 15 dana od dana slanja odgovora korisniku usluga/potrošaču.

Odgovornost za nesaobraznost pružene usluge elektronskim putem rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima, te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Vaše zadovoljstvo je naša preporuka. Plan ishrane i vežbanja je prilagodjen isključivo Vašim potrebama i garantovano daje rezultate ukoliko se u potpunosti pridržavate istih. Ipak, dinamika napretka zavisi od mnogobrojnih činilaca, pa morate imati u vidu da brzina postizanja planiranih rezultata varira od osobe do osobe, čak i pod uslovom da se u potpunosti pridržavate plana i programa.

Morate imati u vidu da razlog za reklamaciju ne može biti lični razlog zbog koga ne primenjujete program, kao ni nezadovoljstvo korisnika usluga/potrošača brzinom napretka u planiranim ili željenim rezultatima ili eventualni izostanak rezultata, jer nemamo načina da proverimo da li se plana i programa ishrane i vežbanja pridržavate na način na koji je to očekivano.